มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ปีที่ 2
May 7, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564
May 9, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol TQC Winner Talk 2021

001

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน Mahidol TQC Winner Talk 2021” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช  แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ ร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกส่วนงานและทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนคุณภาพภายใน อันจะส่งผลต่อความสำเร็จและยั่งยืนขององค์กร

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ บรรยายในหัวข้อ MU to be World Class” โดยกล่าวถึง มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น World Class University เรื่อง “คุณภาพ” เป็นเรื่องที่สำคัญ เราจำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพในระดับสังคม และให้ระดับโลกมองเห็น หรือที่เรียกว่า Visibility เช่น การได้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากองค์กรต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น AUN-QA, MUSIQUE, ABET, AACSB การมีนักศึกษา นักวิจัย บุคลากร งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันต่างๆ จะเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย พัฒนาตนเองก้าวไปสู่ World Class University ได้

จากนั้น เป็นการเสวนา Leadership for Sustainable Organization” โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปรียานุช  แย้มวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งผู้ร่วมการเสวนา ได้แก่ ผู้บริหารจาก 3 ส่วนงาน ที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2562 กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้นำวิสัยทัศน์และค่านิยมเป็นตัวนำ รวมถึงการใช้เกณฑ์คุณภาพมาเป็นแนวทางในการนำคณะประสบความสำเร็จ โดยปลูกฝังให้กับบุคลากร ได้เข้าใจและรับรู้ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวกันหมด มีการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพเข้าไปในงานประจำของบุคลากรทุกระดับ และมีการสื่อสารที่ดีกับบุคลากร คู่ความร่วมมือ และประชาชนให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน สร้างความผูกพัน การรับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อนำมาติดตามและประเมินผลเพื่อนำมาพัฒนางาน

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) ประจำปี 2563 และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2559 กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มี Siriraj Leadership System เป็น Core Values ประกอบด้วย การชี้นำและตั้งเป้าหมายท้าทาย การสื่อสารและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ การกำกับติดตามและบริหารจัดการ การสร้างแรงจูงใจและความผูกพัน และ การปรับปรุงและสร้างความยั่งยืน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อปฏิรูป และพัฒนาให้องค์กรสามารถตอบโจทย์ในอนาคตได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) ประจำปี 2563 กล่าวว่า การจะทำให้สำเร็จจะต้องมีทีม ผู้ร่วมงานที่ดี มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และเข้าใจวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน สื่อสารกับบุคลากรเพื่อให้ได้รับทราบและร่วมมือในการทำงานไปด้วยกัน ยังต้องคำนึงถึง เสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการติดตาม ประมวลผลในด้านต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้น