มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol TQC Winner Talk 2021
May 7, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2564
May 12, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564

28205

วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตรจารย์ ดร.ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เเละศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting Online

การประชุมในครั้งนี้ติดตามการดำเนินงานของที่ประชุม ที่ผ่านมาและหารือในเรื่องการดำเนินงานการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือที่ประชุมเครือข่ายอธิการบดี รวมทั้งหารือในประเด็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเเละนวัตกรรม เป็นต้น