มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมจัดตั้งโครงการแห่งความร่วมมือระหว่าง บริษัท M Venturer จํากัด กับ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
May 6, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol TQC Winner Talk 2021
May 7, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ปีที่ 2

1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล ในฐานะผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ปีที่ 2 พร้อมกล่าวแสดงเจตจำนงร่วมกันวิจัยภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมและการสนับสนุนทุนวิจัย ปีที่ 2 และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ประธานแผนงานวิจัยฯ กล่าวแถลงผลงานวิจัยระยะที่ 1 รวมถึงแผนงานวิจัยระยะที่ 2 “รับมือวิกฤตน้ำหลังโควิด 19” ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยการประชุมดังกล่าวนั้น เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกับวิกฤตน้ำหลังโควิด-19 และพัฒนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ (น้ำจากฟ้า น้ำผิวดิน น้ำบาดาล) ในด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา สถานที่ให้มีประสิทธิภาพ

สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กำหนดให้การบริหารจัดการน้ำ เป็นแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ภายใต้ทุนวิจัยสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานการบริหารจัดการน้ำปีที่ 2 เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จากโครงการวิจัย เรื่อง “การปฏิบัติการระบบอ่างเก็บน้ำรูปแบบใหม่ สำหรับการบริหารจัดการน้ำต้นทุนระยะยาวใน ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (ระยะที่ 2)” ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารียา ฤทธิมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย