มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก (World Bank) และหน่วยงานต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 (Prince Mahidol Award Conference 2022)
May 25, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 27, 2021

ม.มหิดล นำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) เพื่อก้าวสู่การเป็น World Class University

IMG_6694

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัย ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในหัวข้อ แผนงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

IMG_6704

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอ Roadmap สู่การเป็น 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ภายในปี 2030 สำหรับ Roadmap ในระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยมุ่งผลักดันอันดับ QS University Rankings by Subject โดยในระยะแรกกำหนดเป้าหมายที่จะติดอันดับ 1 ใน 100 ใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ Medicine และ Pharmacy & Pharmacology ในปี 2026 ผ่านกระบวนการสนับสนุนคุณภาพด้านการเรียนการสอน คุณภาพงานวิจัยตีพิมพ์เพื่อใช้ในการอ้างอิง รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและการจัดทำหลักสูตรร่วมกับ Strategic Partnerships อย่างต่อเนื่อง