การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 วิทยาลัยราชสุดา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
May 25, 2021
ม.มหิดล นำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) เพื่อก้าวสู่การเป็น World Class University
May 25, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก (World Bank) และหน่วยงานต่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 (Prince Mahidol Award Conference 2022)

175614

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ อาทิ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

175611
175618

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อประชุมหารือการเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 (Prince Mahidol Award Conference 2022) โดยกำหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ (Theme) “The World We Want: Action Towards a Sustainable, Fairer and Healthier Society