มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
December 15, 2021
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ประชุมร่วมกับ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
December 15, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ประจำปี 2564 Joint International Tropical Medicine Meeting 2021 (JITMM Virtual 2021)

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ประจำปี 2564 Joint International Tropical Medicine Meeting 2021 (JITMM Virtual 2021) ภายใต้หัวข้อ Tropical Medicine in the New NOW Normal” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ JITMM Virtual 2021 กล่าวรายงาน จากนั้น ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ เลขาธิการ/ผู้ประสานงาน เครือข่าย SEAMEO TROPMED และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิโคลัส เดย์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดล-อ๊อกซ์ฟอร์ด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมวิชาการออนไลน์ JITMM Virtual 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2564 โดย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ มีนักวิจัย แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากทุกภูมิภาค ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในต่างประเทศทั่วโลก และโรคติดเชื้อภูมิภาคเขตร้อน การพัฒนา ควบคุม ป้องกันรักษาโรคเขตร้อน และโรคที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกทั้ง เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ