คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ประจำปี 2564 Joint International Tropical Medicine Meeting 2021 (JITMM Virtual 2021)

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
December 15, 2021
MUIC Meeting with HIV Research Institute
December 15, 2021

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ประจำปี 2564 Joint International Tropical Medicine Meeting 2021 (JITMM Virtual 2021)