วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ประชุมร่วมกับ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน ประจำปี 2564 Joint International Tropical Medicine Meeting 2021 (JITMM Virtual 2021)
December 15, 2021
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
December 16, 2021

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ประชุมร่วมกับ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับ ดร. แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (Institute of HIV Research and Innovation: IHRI) และคณะ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ในด้านต่างๆ อาทิ การเรียนรู้การบริการในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ความร่วมมือในการทำวิจัย และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในโครงการต่างๆ ของ IHRI และกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต ณ สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี