ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 2/2564

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
December 29, 2021
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมตำรับยาสมุนไพรไทย ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
December 29, 2021

ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงศกร ตันติลีปิกร รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และ ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร (Mahidol University – Drug Discovery and Development Platform) ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ครั้งที่ 2/2564 และรับฟังผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ในฐานะประธานโครงการ กล่าวรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) กลุ่มสาขา Drug Discovery Platform โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน ประจำศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล คณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.อภิรักษ์ หุ่นหล่อ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมหารือความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนางานวิจัย พัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนาแพลตฟอร์มการคิดค้นยาที่บูรณาการศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ การสร้างพันธมิตรทั้งองค์กรภายในและภายนอก การคิดค้นยาและสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาทิ สมุนไพร อาหาร นิวตราซูติคอล (Nutraceutical) สู่การใช้งานจริงและมีศักยภาพเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ