มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
February 14, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมเตรียมความพร้อมสร้างเเบบทดสอบเเละจัดการสอบวิถีใหม่เเบบออนไลน์
February 15, 2021

“แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนงานที่ไม่มีบริการทางการเเพทย์” รุ่นที่ 2

BFEC0037-D1B3-485D-A18E-2DC789797F86

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศเเละวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ WebEx Events เรื่องแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในส่วนงานที่ไม่มีบริการทางการเเพทย์  รุ่นที่โดยมีวิทยากรจากส่วนงานต่าง ของมหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู้ได้แก่ อาจารย์ ดร.นายแพทย์ นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  หัวข้อ PDPA and Enterprise Risk Management  อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์  รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ กรณีศึกษาการจัดทำ Workshop PDPA   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี  อาจารย์ประจำกลุ่มเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวข้อ หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนะนำกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคลและแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบพันธกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และอื่นๆ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่กระจายอยู่ในขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานที่สำคัญ ตามพันธกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดเพื่อออกแบบระบบ และกลไกการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละส่วนงาน