พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 23
February 1, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ในโอกาสเข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564
February 3, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” ส่งเสริมการดูแลไม้ใหญ่ในเมืองอย่างยั่งยืน

1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมป่าไม้ เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” แนะนำการดูแลไม้ใหญ่โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และความสวยงามตามรูปลักษณ์ของพรรณไม้ในแต่ละชนิด ส่งเสริมการปฏิบัติงานรุกขกรอย่างปลอดภัย เพื่อพัฒนาการจัดการป่าในเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองอย่างยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กรมป่าไม้ ร่วมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการ เพื่อผสานองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการดูแลต้นไม้ ประกอบกับทักษะการปีน และปฏิบัติงานบนต้นไม้ ผ่านการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยา เจนจิตติกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ กรมป่าไม้ และ คุณธราดล ทันด่วน  ผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ในเมือง กรมป่าไม้ ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเก็บประสบการณ์จริงในหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้ร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงานต่อไป