คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาสื่อการทดลองเสมือนจริง และแอปพลิเคชันทางการแพทย์
February 1, 2021
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” ส่งเสริมการดูแลไม้ใหญ่ในเมืองอย่างยั่งยืน
February 2, 2021

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 23

tm8

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 23 ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน พร้อมด้วยนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting

ทั้งนี้ พิธีเปิดโครงการดังกล่าว ได้ฉายวีดิทัศน์ “พระราชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” การบรรยายเรื่อง “พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการความร่วมมือไทย-ลาว : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามพระราชดำริ”

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 6 หลักสูตร จำนวน 24 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วย และการใช้ยา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานการแพทย์และสาธารณสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว