มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week
December 2, 2021
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมระบบรางเยอรมัน-ไทย จัดสัมมนาวิชาการ GTRA Workshop ครั้งที่ 6 พร้อมกระทรวงคมนาคม ลงนามต่ออายุความร่วมมือไทย-เยอรมัน (JDI)
December 2, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการตรวจติดตามผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564  ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment