การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week
December 2, 2021
Mahidol Engineering hosted GTRA Workshop on High Speed Rail on Official Opening of GTRA and Thai-German JDI 2021 Signing Ceremony
December 2, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment