คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว สนับสนุนการจัดสร้างหน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
August 24, 2020
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงาน “วันมหิดล”
August 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 3/2563

ymid0117

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2563 (Yothi Medical Innovation District: YMID) พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารส่วนงาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ  ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์ นพ.สุรเดช หงส์อิง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธีเป็นประธานการประชุม   ณ ห้องประชุม We Before Me and We Open ชั้น 9  โรงพยาบาลพญาไท 2

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยกล่าวถึงนโยบายสนับสนุนการทำงานโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี การร่วมผลักดันการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม การขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี พร้อมสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยกระดับสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลก จากนั้น ที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะนวัตกรกับเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล (ZEEDZ Program) แผนพัฒนาด้านพื้นที่ภายในย่านโยธี และสิทธิประโยชน์ BOI ในการยื่นขอ การสรุปผลการเปิดรับข้อเสนอโครงการธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี ความร่วมมือด้าน NQI ทางการแพทย์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ความก้าวหน้า เรื่อง BSL3 Laboratory คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปแผนการดำเนินงาน YMID ปี พ.ศ. 2563 ความคืบหน้าการดำเนินงานความร่วมมือ Joint IRB YMID  โครงการ PPE Innovation Platform นวัตกรรมชุด PPE ฝีมือคนไทยมาตรฐานสากล  ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น และความคืบหน้าโครงการระบบติดตามการใช้ยาที่บ้านสำหรับผู้ป่วย NCDs ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลพญาไท 2