มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563
August 24, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ครั้งที่ 3/2563
August 25, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว สนับสนุนการจัดสร้างหน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

ra02

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานแถลงข่าว “สนับสนุนการจัดสร้างหน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณกิจกมน ไมตรี Founder & CEO บริษัท เทลลี่ 360 จำกัด ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ระบบการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในปัจจุบัน มีความรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นกว่าในอดีตค่อนข้างมาก ทำให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยสามารถทำได้หลากหลายและรวดเร็ว ซึ่งการจัดสร้างหน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ EOC (Emergency Medical Operation Center) จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางในการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินที่สำคัญในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถให้ญาติหรือผู้ใกล้ชิดแจ้งเหตุเข้ามาเพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วตามมาตรฐาน

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง หน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ EOC (Emergency Medical Operation Center) เป็นหน่วยอำนวยการที่ทำหน้าที่ในการสั่งการ และปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้มีคุณภาพสูง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หรือ Paramedic แพทย์ในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และยังพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาการดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลภายในอีก 2 ปี เพื่อพัฒนาการเก็บข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานสากล ต่อยอดผลงานไปสู่การทำงานวิจัยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่