มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563
August 23, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว สนับสนุนการจัดสร้างหน่วยอำนวยการและปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
August 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563

001

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563 นำโดย ศาสตราจารย์ พล.อ.ต. ดร.วินัย จันทร์เปล่ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในฐานะประธาน สักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน พร้อมรับชมวีดิทัศน์การนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยในช่วง COVID-19 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ ผู้บริหารส่วนงานเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ โดยการตรวจประเมินฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย และให้ผลประเมินที่จะเกิดประโยชน์ รวมถึงจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานที่ดีในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป  โดยจะมีการนำเสนอผลการตรวจประเมินด้วยวาจาในวันที่ 26 สิงหาคม 2563