โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญจัดค่ายปฐมนิเทศพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
August 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2563
August 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

1598161183525_copy_1024x683

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและการประชุมสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน ทปอ. และ อธิการบดีและรองอธิการบดีจาก 50 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุม

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะสนับสนุนสถาบันการศึกษา ด้วยกระทรวงเป็นการรวมภารกิจด้านอุดศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยแห่งชาติ เป้าหมายคือจะทำอย่างไรให้ทั้ง 3 ส่วนได้ทำงานร่วมกันและสนับสนุนกันให้มากที่สุดเพื่อได้งานวิจัยพื้นฐานที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมเกิดขึ้นต่อเนื่อง มีการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสร้างเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติ ทำงานได้และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ มหาวิทยาลัยจะต้องมีการสร้างกิจกรรมเยาวชนที่สร้างสรรค์ สนับสนุนส่งเสริมในรูปแบบ Cyber Base ให้เด็กมีอิสระในการทำกิจกรรมที่รู้จักขอบเขตที่เหมาะสม

จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการการอุดมศึกษา ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีเป้าหมายหลัก 5 ด้าน คือ การเร่งสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนความเป็นสากล การจัดทำและใช้ฐานข้อมูลการอุดมศึกษา และการยกระดับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต้องมองไปข้างหน้าพร้อมรับมือในสถานการณ์ Post Covid-19 ออกแบบการศึกษา พร้อมสร้างอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่สนับการเรียนการสอน กำหนดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน โดยต้องมีการกำหนดเกณฑ์การวัดคุณภาพด้วย