มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
October 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “2020 South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance Online Conference”
October 22, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563

177740

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้แทนจากส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อมูลเกณฑ์การจัดอันดับ Time Higher Education Impact Rankings 2021 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 217 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล