มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
October 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “South and Southeast Medical Education and Service Alliance (SSAMESA) Conference”
October 22, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563