กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563
October 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่  4/2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
October 25, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “2020 South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance Online Conference”

004

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “2020 South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance Online Conference” ภายใต้หัวข้อ “The Opportunities and Challenges of Higher Medical Education and Health Care in Post Pandemic Era” ผ่านระบบออนไลน์ zoom โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการลงคะแนนเสียงรับสมาชิกใหม่ของเครือข่าย South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance (SSAMESA) ได้แก่ Dhaka Medical College ประเทศบังกลาเทศ และ University of Colombo ประเทศศรีลังกา

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายหัวข้อ “Higher Medical Education Trend for New Normal” และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช บรรยายหัวข้อ “The New Normal of Outpatient Care in the Past Epidemic Era: Siriraj Hospital’s Perspective” โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายสถาบันการศึกษาและเครือข่ายสถาบันบริการทางการแพทย์ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้