มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “2020 South and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance Online Conference”
October 22, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกความร่วมมือกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ SDG Solutions Lab
October 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่  4/2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1603604787351_copy_1024x388

วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมตามวาระการประชุมฯ พร้อมดำเนินการเลือกตั้งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฐานะมหาวิทยาลัยเจ้าภาพจัดการประชุมฯ กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้