มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม “South and Southeast Medical Education and Service Alliance (SSAMESA) Conference”
October 22, 2020
Faculty of Engineering, Mahidol University and United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific sign memorandum of agreement to accelerate technology and innovation for the Sustainable Development Goals.
October 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่  4/2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้