โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ
October 21, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563
October 22, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเสวนาในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

248856

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาใน โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหัวข้อ: ความเป็นนานาชาติสร้างมาตรฐานระดับโลก และความเป็นสากลที่ดีของอุดมศึกษาไทย (Internationalization and Globalization of Knowledge Production in Thai Higher Education) ร่วมกับ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ทั้งนี้มี ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ณ ห้องประชุมแสนสำราญ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี