มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการสำหรับการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
August 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 และการประชุมสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563
August 23, 2020

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญจัดค่ายปฐมนิเทศพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

1598087677430_copy_1024x678

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายปฐมนิเทศพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลและโรงเรียนอำนาจเจริญร่วมกันค่ายดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรักและเห็นคุณค่าในการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย ฐานวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ฐานสาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขาเกษตรศาสตร์ ฐานสาขาพยาบาลศาสตร์ ฐานสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และฐานงานบริการเครื่องมือ 1 ซึ่งมีอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จำนวน 28 โรงเรียน ในพื้นที่ 13 จังหวัด ในเครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมงานดังกล่าว