คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดบรรยาย หัวข้อ “Agile Organization” และการนำเสนอผลงาน Dean’s Innovation Awads
August 21, 2020
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญจัดค่ายปฐมนิเทศพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
August 22, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการสำหรับการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

D169F52B-9CE1-4BD5-8CFE-F7F55B844E71

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (Lab) ห้องคอมพิวเตอร์ และโรงอาหารของส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พื้นที่ศาลายา) และศูนย์การเรียนรู้มหิดล ในโอกาสนี้ ได้มีการตรวจความพร้อมห้องเรียนในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)