โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
December 18, 2020
พิธีมอบทุน หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB)
December 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2020)

C1A52BE9-1F95-45F5-A4E1-E9539E9EB686

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2020) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Video-conference และแบบปกติ ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2020) จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 7 โดยในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เป็นผู้ประสานคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยด้านคณิตศาสตร์และมีผลงานวิจัยจำนวนมากร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมและตอบรับเข้าเป็นสมาชิกของ International Advisory Committee และ International Scientific Committee  ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ความร่วมมือที่ยั่งยืนต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการของสถาบันต่างๆทั้งภายในประเทศและนักวิจัยทั่วโลก โดยมีการบรรยาย Plenary Sessions และ Invited Sessions และการนำเสนอผลงานวิจัยจากสถาบันต่างๆ