คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
December 30, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 บัณฑิตวิทยาลัย
December 30, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

1609303364527_copy_1024x684

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ตามข้อตลงในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564