มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2020)
December 18, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563
December 20, 2020

พิธีมอบทุน หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB)

line_44324457852488_copy_1024x683

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบทุนหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมอบทุนการอบรมฯ จำนวน 18 ท่าน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ศาสตราจารย์ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ Mr. Jason Peng, Vice President of Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยากรของหลักสูตรเข้าร่วมงาน ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดหลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) อย่างมีคุณภาพ” ณ ห้อง The Lounge, JW Marriot Hotel Bangkok

หลักสูตร “Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB)” เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ได้แก่ Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd., The Department of Community and Global Health, The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น และ บริษัท Siam Health Development เพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ Wellness และ Healthcare ของประเทศไทยสู่ระดับโลก โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) เป็นศูนย์กลางบริการด้านเวลเนส (Wellness Hub) ที่เป็นการบริการอย่างครบวงจร 2) เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย 3) เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และ 4) เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์คุณภาพ (Product Hub) โดยหลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงและหน่วยงานภาครัฐ อาทิ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทชั้นนำมาร่วมเป็นวิทยากร ระยะเวลาการอบรม 15 มกราคม 2564 ถึง 21 พฤษภาคม 2564