มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม International Seminar on Higher Education among China, Japan, Korea and Thailand
December 18, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2020)
December 18, 2020

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

F13D08E1-3EC6-4EA4-B9EF-115331C388B4

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “ดนตรีในสวน” (The Sound of Siree) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ Richard Ralphs รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรีและอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับ เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร และงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเนรมิตรงาน “ดนตรีในสวน” (The Sound of Siree) ครั้งแรก ถือเป็นงานดนตรีที่ส่งต่อความสุข และความอบอุ่นจากนักดนตรีและคณาจารย์ จากหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และทีมงานทุกท่านสู่ผู้ฟัง ส่งท้ายปี 2563 ด้วยความสุข ความไพเราะของเสียงดนตรี