โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
December 18, 2020
พิธีมอบทุน หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB)
December 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2020)