คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี งบประมาณ 2564
September 23, 2020
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว สถาบันอุดมศึกษาต้นแบบเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
September 23, 2020

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย “Research Methodology for the Trainers: Trends and tips for Clinical Research”

pres5

วันที่ 23 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ประสบการณ์งานวิจัย 2 : Clinical Research” ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย “Research Methodology for the Trainers : Trends and Tips for Clinical Research” ณ ห้อง 304 ชั้น 3อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ ได้กล่าวถึงประสบการณ์และแนวทางในการทำวิจัย การนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ทันตแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยฯ จำนวน 31 คน