พิธีมอบรางวัลเครื่องหมายสามารถทางการกีฬาและนักกีฬาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
September 23, 2020
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัย “Research Methodology for the Trainers: Trends and tips for Clinical Research”
September 23, 2020

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี งบประมาณ 2564

2020.9.23 _1_200923_38

วันที่ 23 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจำปี (PA) งบประมาณ 2564 ในการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 18/2563 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ศาลายา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings