ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย(THOHUN-NCO) เข้าพบอธิการบดีเพื่อ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
September 18, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2563
September 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2563

S__44507593

วันที่ 18 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2563 จากนั้น บรรยายนโยบายการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยระยะต่อไป การถอดบทเรียนหลังการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปี 2563 โดยมี คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยน สรุปปัญหาและอุปสรรคในระบบคุณภาพ เพื่อทบทวน ปรับปรุง และวางแผนการดำเนินการด้านพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับส่วนงานและระดับหลักสูตร ให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน และเกิดผลลัพธ์ที่ดีในอนาคต โดยมี ประธานกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา