คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง จัดนิทรรศการ “ระบบรถไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณโครงข่ายรถไฟสายประธาน”
September 18, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2563
September 18, 2020

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย(THOHUN-NCO) เข้าพบอธิการบดีเพื่อ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

vip2

วันที่ 18 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานคณะทำงานดำเนินการศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (Thailand One Health University Network-National Coordinating Office ; THOHUN-NCO) พร้อมคณะทำงาน เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ THOHUN – NCO ที่ผ่านมา และมอบเงินอุดหนุนโครงการจากแหล่งทุนภายนอก ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศูนย์ประสานดังกล่าว มีสำนักงานอยู่ที่ ชั้น 9 อาคารตระหนักจิต หะริณสุต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนสนับสนุนจาก One Health Work Force Project ขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) ผ่านทาง University of Minnesota ( UMN) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ลงนามในสัญญารับทุนในนาม THOHUN-NCO มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้สิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 และแหล่งทุนได้ให้การสนับสนุนทุนต่อเนื่อง ภายใต้โครงการใหม่ชื่อ “One Health Workforce-Next Generation” โดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (UC Davis) เป็นผู้รับทุนหลัก เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มจากเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 – พ.ศ.2567