คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมระบบโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนคลองบางกระทึก
September 18, 2020
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย(THOHUN-NCO) เข้าพบอธิการบดีเพื่อ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
September 18, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง จัดนิทรรศการ “ระบบรถไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณโครงข่ายรถไฟสายประธาน”

train7

วันที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มสาขาวิชาโลจิสติกส์และระบบขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.ศิรดล ศิริธร และ รศ. ดร.ภูมินท์ กิระวานิช ร่วมกับกรมการขนส่งทางราง จัดนิทรรศการระบบไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณโครงข่ายรถไฟสายประธานและจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรฐานระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ ระยะที่ 1 (โครงข่ายรถไฟสายประธานของประเทศไทย) ณ บริเวณชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมชมนิทรรศการอีกด้วย