มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2563
September 18, 2020
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)
September 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2563

retire27

วันที่ 18 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาในพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต  เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี ศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์  สุขธนะ เป็นตัวแทน ผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึกในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในปี 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เกษียณอายุฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 506 ราย โดยเป็นข้าราชการ จำนวน 37 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 262 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำส่วนงาน จำนวน 33 ราย ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ จำนวน 119 ราย และลูกจ้างประจำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 48 ราย และ พนักงานวิทยาลัย จำนวน 7 ราย