มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลและเกียรติบัตร แก่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2563
September 18, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ / วิทยาลัยราชสุดา /สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
September 18, 2020

วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)

kan2

วันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนใน “โครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวเปิดงานในหัวข้อ “การนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี” ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพครูในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าสู่ยุคศวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน ณ ห้องเรียน L218 อาคารปฏิบัติการ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล