คณะกายภาพบำบัด จัดงานแถลงข่าวเปิดคลินิกเฉพาะทางกายภาพบำบัด การกระตุ้นสมองผ่านกระโหลกศีรษะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (TMS): การรักษาแนวใหม่เพื่อส่งเสริมการฝึกแขนและมือในโรคหลอดเลือดสมอง
September 10, 2020
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
September 10, 2020

เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และกิจกรรมขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563”

011

วันที่ 10 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และกิจกรรมขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ และกล่าวสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ปี 2563 และเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมงาน พร้อม รับชมวีดิทัศน์ “ทำด้วยใจ…ไปด้วยกัน” จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ได้มอบเบลเซอร์สำหรับประธานตรวจประเมินใหม่ EdPEx ปี 2563 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชนกพร  พัวพัฒนกุล คณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ คณะกายภาพบำบัด และประธานตรวจประเมิน AUN-QA จำนวน 1 ท่านได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ  มาลัยนวล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และกิจกรรมขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพประจำปี 2563 และเพื่อขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ที่ได้สละเวลาทุ่มเทกำลังกาย ใจ จนทำให้กระบวนการตรวจประเมินเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA เข้าร่วมงาน