เสวนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย “After Action Review (AAR) การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx/ AUN-QA และกิจกรรมขอบคุณผู้ตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563”
September 10, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (บัณฑิตวิทยาลัย / ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ)
September 11, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

S__31424958

วันที่ 10 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2, 3, 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโส และคณาจารย์ เป็นตัวแทนรับพานดอกไม้ธูป/เทียนจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยในปีนี้คณะเทคนิคการเเพทย์ได้ให้ตัวแทนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีเข้าร่วม พร้อมกับถ่ายทอดสัญญาณภาพพิธีผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมได้รับชมพิธี และระลึกถึงคณาจารย์ เพื่อทำตามมาตรการทางสาธารณสุข Social distancing ภายในงานมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นอันดับ 1 และ 2 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2562 และให้กับนักศึกษาผู้มีผลงาน และกิจกรรมดีเด่นในด้านต่าง ๆ พร้อมกับมอบทุนการศึกษากับแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จิตอาสา ในการนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอกาส และทำการเจิมหนังสือเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และได้มีการประกวดพานดอกไม้ ธูปเทียน โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งในปีนี้รางวัลชนะเลิศประเภทพานสวยงามได้แก่ พานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ และรางวัลชนะเลิศประเภทพานประเภทความคิดสร้างสรรค์ได้แก่ พานจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขารังสีเทคนิค