วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาด้านดนตรีจากประสบการณ์จริง เพื่อเชื่อมต่อสู่ตลาดและอุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์ ร่วมกับ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด
November 17, 2020
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
November 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11

DSC_6222

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 11  (Mahidol University Leadership Programs XI) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ร.ท. ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สู่ Global Citizen และ Global Talents”  โดยกล่าวว่า “ผู้นำนักศึกษา” เป็นปัจจัยและกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การที่นักศึกษาอาสาเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำนักศึกษา เพื่อบริหารกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น แสดงถึงความตั้งใจ ความเสียสละ และความทุ่มเทอย่างมาก ที่จะร่วมผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถแข่งขันกับองค์กรต่าง ๆ ได้ ในสภาวการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมให้อยู่ใน Top Level ของการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบัน มีช่องทางมากมายให้เรียนรู้ อาทิ Internet  สื่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้รอบด้าน ทำให้เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่น หมั่นฝึกฝนให้ตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่รับผิดชอบ หัวใจสำคัญคือ การจัดการระบบความคิด (Format your Brain) เรียนรู้แนวโน้ม (Trend)  ความต้องการ  มองหาทรัพยากร และองค์ความรู้  ที่สำคัญ คือ ความท้าทายต่อรูปแบบเก่า ดังนั้น มหาวิทยาลัยเองก็ต้องทบทวนความองค์ความรู้ที่จัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ที่จะทำให้นักศึกษาไปสู่ความสำเร็จ พร้อมเป็นคนดี  มีฝีมือ และเชื่อถือได้ในการครองตน ครองคน และครองงาน

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11 เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ ทักษะการบริหารจัดการ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดจน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งรูปแบบการดำเนินโครงการแบบผสมผสานระหว่างอบรมแบบออนไลน์ และอบรมในชั้นเรียน ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 51 คน ประกอบด้วย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษาจากส่วนงาน และคณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล