มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11
November 18, 2020
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดโครงการพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทยสู่การพัฒนาสุขภาวะในเด็กและผู้ใหญ่
November 18, 2020

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

DSC_6947

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และ คุณมีชัย วีระไวทยะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) รับมอบของระลึกแสดงความยินดี จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562 สาขานักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริหาร และในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 โดย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย และสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และ คุณมีชัย วีระไวทยะ ได้รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2562 ประเภทประชาชน ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 562 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา