มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวการให้บริการ Digital Transcript
December 1, 2020
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Science Consortium) ครั้งที่ 1
December 2, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020)” และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week

sustainability-07

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับมหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการ มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุม พร้อมบรรยาย ในหัวข้อ การส่งเสริม Sustainability Development Goals : Whyและ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดล สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า ในการที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ต้องเกิดจากการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน เพราะทุกอย่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันหมด ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมบรรลุเป้าหมายได้ ด้วยการสร้างสรรค์ หรือคงสภาพ หลักการที่ดีไว้ สร้างความสมดุลให้สังคมเห็นคุณค่า ความสำคัญ ความยั่งยืนก็จะเกิดตามมา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น (SDGs) มีการดำเนินการมาอย่างยาวนาน โดยเป้าหมายของการดำเนินงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และกาลเวลาที่เปลี่ยนไป การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน จึงเป็นรูปแบบของการดำเนินงานในแนวราบ คือต้องช่วยกันบูรณาการไปพร้อมกันทุกพื้นที่ ทุกประเทศทั่วโลก ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการให้สอดคล้องตามเกณฑ์ 17 SDGs เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต กล่าวว่า นโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ เป้าหมายในการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยต้องสร้างความยั่งยืนให้เกิดภายในองค์กรก่อน ด้วยการพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันที่ดีเมื่อเกิดภัยต่างๆ และสามารถฟื้นตัวได้เร็วจากวิกฤต ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการยอมรับในสังคม เมื่อนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะเกิดผลเป็นรูปธรรม

จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานที่โดดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการทำงานผ่านการจัดนิทรรศการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยยั่งยืนต่อไป