คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์
December 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020)” และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week
December 2, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวการให้บริการ Digital Transcript

2020.12.1_201201_1

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะทำงานกำหนดมาตรฐานการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ร่วมงานแถลงข่าว “นำร่องการให้บริการ Digital Transcript” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานและมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการนำร่องให้บริการ Digital Transcript จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ กล่าวถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัย และการกำหนดมาตรฐานการจัดทำ Digital Transcript ว่า “เป็นความร่วมมือหลายส่วนงาน” ได้เเก่ หน่วยงานของภาครัฐ  เอกชน และมหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ ขณะนี้มีมหาวิทยาลัย 23 แห่ง นำร่องเเละนำไปใช้จริงที่มหาวิทยาลัยขอนเเก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง มีผลตอบรับการใช้งานค่อนข้างดี นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมที่จะนำไปใช้กับนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เเละเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ โดยเร่งถ่ายทอด พัฒนาการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ต่อไป งานสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ เป็นเเนวทางให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เเละเอกชน ในการนำเอกสารสำคัญในรูปแบบดิจิทัลไปใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมโครงการนำร่องการให้บริการ Digital Transcript  เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการนำร่องการให้บริการเอกสาร Digital Transcript ในการอำนวยความสะดวกแก่นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการเข้าถึง และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ