มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020)” และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week
December 2, 2020
ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 ด้านสาธารณสุข”
December 2, 2020

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Science Consortium) ครั้งที่ 1

la-02

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Science Consortium) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฏพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และผู้แทนจากส่วนงานจำนวน 14 ส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมเตรียมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (Humanities and Social Science Consortium) เป็นการประชุมส่วนงานสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับความร่วมมือ ให้เกิดความยั่งยืน สามารถสร้างตัวตนของสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสามารถร่วมมือกันทำงานเพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การเป็น World Class University ตามแนว Sustainable Development Goals (SDGs)