มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 5
September 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
September 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”

bio-5

วันที่ 1 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ กล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การดำเนินงานวิจัยด้านพืชที่มิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า และการขออนุญาตการดำเนินงานวิจัย ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมป่าไม้” โดยมีการบรรยายผ่านระบบ Webex ณ ห้อง 411 ชั้น 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรชีวภาพและการเข้าพื้นที่เพื่อการวิจัย ของเจ้าหน้าที่ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “การเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ” โดย คุณภาณุวัตร กมุทชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชเพื่อการวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” โดย คุณณัฐพร เสียงอ่อน สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การเนินงานการขออนุญาตทำวิจัยในพื้นที่ดูและรับผิดชอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ โดย คุณจิรพรรณ โสภี และคุณธิติ กนกทวีฐากร กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การบรรยายในหัวข้อ “การขออนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ” โดย คุณประยุทธ์ เสี้ยวยิ้ม กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม