มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 5
September 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
September 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การดำเนินงานวิจัยด้านพืชที่มิได้มีวัตถุประสงค์ทางการค้า และการขออนุญาตการดำเนินงานวิจัยฯ”