มหาวิทยาลัยมหิดลจัดบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”
September 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 5

st05

วันที่ 1 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรม “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 5 โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

จากนั้นเป็นการบรรยาย หัวข้อ “ทำอย่างไรงานวิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง : การพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ สังคมและชุมชน” โดย ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “ทำอย่างไรงานวิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง : การพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ สังคมและชุมชน” โดย ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา  รองศาสตราจารย์ ดร. นิทัศน์ สุขรุ่ง จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. ระพี บุญเปลื้อง จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “นักวิจัยพี่เลี้ยง : เข็มทิศนำทางชีวิตนักวิจัย” โดย ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เมธีวิจัยอาวุโส โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ ศาสตราจารย์ ดร. เพทาย เย็นจิตโสมนัส และศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบรรยายในหัวข้อ “Research to Innovationศาสตราจารย์ ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานความก้าวหน้า/รายงานฉบับสมบูรณ์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตพล เจริญพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และปิดท้ายการบรรยายในหัวข้อ “How to write a good review article” โดย Prof. Duncan R. Smith, Ph.D. จากมหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรม โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System ครั้งที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ รวมถึงนักวิจัยให้มีความสามารถดำเนินงานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติ และระดับ รวมทั้งอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าใจระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) และสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ได้อีกด้วย