มหาวิทยาลัยมหิดลจัดบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ”
September 1, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลรับโล่ STRONG – องค์กรพอเพียงต้านทุจริต
September 1, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการอบรมของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

1598956719876_copy_1024x683

วันที่ 1 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในโครงการอบรมจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยมหิดล องค์กรที่ได้รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ได้บรรยายด้านกระบวนการทำงาน ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ความคาดหวังและความผูกพันของลูกค้า สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี จากนั้น คณะศึกษาดูงานเยี่ยมชม Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS), Mahidol Health, งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ (DSS), Truelab โดยมี นางกิรติ สอนคุ้ม ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้ข้อมูล ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา