มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบ 3.0 (MU AUN-QA Assessment 3.0)
September 17, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ กรมการขนส่งทางราง จัดนิทรรศการ “ระบบรถไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณโครงข่ายรถไฟสายประธาน”
September 18, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมระบบโซล่าเซลล์ ให้กับโรงเรียนคลองบางกระทึก

solarcell11

วันที่ 17 กันยายน 2563 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมระบบโซล่าเซลล์ ได้แก่ ระบบควบคุมการรดน้ำสนามหญ้าโรงเรียนอัตโนมัติด้วยระบบโซล่าเซลล์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติด้วยระบบโซล่าเซลล์ และจักรยานปั่นปันน้ำอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานกลและระบบโซล่าเซลล์ พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับคุณครู นักเรียน และชุมชน ณ โรงเรียนคลองบางกระทึก โดยมี อ.ธนทิพย์ อ้วนอ่อน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ นายเจน เกิดโพชา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางกระทึก กล่าวต้อนรับ ซึ่งโครงการ “MUEG จิตอาสาพัฒนาจักรยานรีไซเคิลร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และรดน้ำแปลงเกษตร” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โรงเรียนคลองบางกระทึก และ บริษัท สยามไลท์ติ้ง จำกัด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมต้นแบบโดยมีจักรยานรีไซเคิลร่วมกับระบบโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและรดน้ำแปลงเกษตรสำหรับเป็นอาหารกลางวันและสนับสนุนการเรียนการสอนภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้และประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และให้นักเรียนรู้จักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง